Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis a usnesní z 28.2.2009 v Nové Roli

12. 4. 2009

Zápis z jednání VV KSH Karlovarského kraje

místo: hasičská zbrojnice Nová Role,

datum: 28.2.2009,

přítomni: viz prezenční listina

Program:

1) Krajská liga v PS,

2) Krajská soutěž 2009,

3) Různé.

Jednání zahájil p. Matoušek, starosta KSH, v 9:15 hodin, přivítal přítomné a hosty.

ad 1)

 

slovo dostal Ing. Josef Hora, starosta města Chodov a krajský zastupitel. Ing. Hora informoval o

zdržení při výrobě a distribuci čepic a PSII určených hasičům obcí. Do sborů by měly být

předávány na přelomu března a dubna,

 

dále informoval o podpoře kraje v rámci Karlovarské ligy v PS (např. nákup pohárů) a rovněž

předání dalších PSII (přes ORV okresů). Zároveň podotkl, že je nutné rozmyslet formy podpory

v příštích letech, která bude pro hasiče nejpřínosnější,

 

starosta KSH pozval ing. Horu i na všechna další jednání VV KSH,

 

následně byly řešeny termíny soutěží (krajská liga, krajská soutěž, soutěže dětí a dorostu) v roce

2009. Aktualizovaný přehled konání soutěží zašle bc. Kiss emailem. Bylo rovněž zmíněna

obava, že Kraslice nebudou letos soutěž, zařazenou do ligy, pořádat.

ad 2 )

 

KORV doporučila zrušení společné krajské soutěže mužů a žen. V letošním roce by tak měl

soutěž pořádat Karlovarský i Plzeňský kraj samostatně a jen pro svá družstva,

 

k tématu proběhla posléze dlouhá diskuse. Definitivní rozhodnutí k osamostatnění krajské

soutěže v rámci Karlovarského kraje bude učiněno na příštím jednání VV KSH, kterému bude

předcházet jednání se zástupci KSH Plzeňského kraje.

 

Soutěž mužů a žen v rámci krajské soutěže bude, bez ohledu na výsledky jednání zástupců obou

krajů, pořádat OSH Cheb nebo OSH Karlovy Vary, soutěž dětí pak každý třetí rok OSH Sokolov

(v Chodově),

ad3)

 

Podpora jednotkám SDH kategorie V. je řešena přes HZS Karlovarského kraje. SH ČMS nebylo

k jednání přizváno. Bylo by dobré, aby se jednání účastnil i zástupce KSH (OSH). Podrobnosti

budou probrány na příštím jednání VV KSH,

 

starosta KSH informoval o novém pokynu z ústředí, kdy by se měly veškeré zápisy z jednání VV

KSH, OSH zasílat na ústředí a následně archivovat,

 

starosta KSH předloží, po vzájemné domluvě, účetní doklady ke kontrole ze strany KKRR,

 

bc. Kiss informoval o společném setkání zástupců vedoucích složek SH ČMS KSH, OSH a HZS

Karlovarského kraje. Jednání se bude konat 23.3.2009 v budově krajského ředitelství HZS,

 

starosta KSH informoval o hospodaření VPO, a. s., kdy podotkl, že řada sborů u VPO

nenakupuje. K tématu poté proběhla delší výměna názorů. Na příštím jednání bude daná

problematika znovu podrobně probrána a budou přijata patřičná opatření,

 

OSH Karlovy Vary již zaslalo 4.000,- Kč na činnost KSH, okres Cheb prozatím finanční

prostředky nezaslal,

 

vzhledem k financím KSH by bylo vhodné připravit finanční plán KSH na rok 2009 – zpracuje

starosta KSH ve spolupráci s předsedou KKRR,

 

VV KSH projednal a schválil udělení medaile sv. Floriána:

 

p. Karel Žmolek, e.č.: 1004, p. Miloslav Matouš, e.č.: 1005, oba SDH Otročín (KV),

 

pí. Marie Valová, e.č.: 3002, SDH Plesná (CH),

 

VV KSH projednal a schválil udělení ČU SH ČMS:

 

p. Ladislav Bělina, SDH Mnichov (CH),

 

p. Ladislav Hüttner, SDH Plesná (CH).

Zapsal:

František Matoušek

Příloha:

 

usnesení VV KSH Karlovarského kraje

Usnesení VV KSH KK

příloha k zápisu z 28.2.2009.

VV KSH Karlovarského kraje po projednání:

A) B e r e n a v ě d omí

 

1) informace o spolupráci KSH KVK a zástupců kraje,

2) předložený koncept soutěží Karlovarské ligy, soutěží dětí a dorostu,

3) informace o archivaci zápisů z jednání VV.

B ) S c h v a l u j e

 

1) udělení medaile sv. Floriána

 

pí. Marie Valová, p. Karel Žmolek, p. Miloslav Matouš,

2) udělení Čestného uznání SH ČMS

 

p. Ladislav Bělina, p. Ladislav Hüttner.

C) Uk l á d á

 

1) starostovi KSH:

 

předložit účetní doklady za rok 2008 ke kontrole ze strany KKRR,

 

zpracovat finanční plán KSH na rok 2009,

2) bc. Kissovi:

 

upravit koncept soutěží v roce 2009 a předložit jej ke schválení na příštím jednání VV KSH.

zapsal:

František Matoušek

Ověřil: Ověřil:

Petr Jelínek Ing. Pavel Paprsek