Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti KSH KVK za r.2005-2009

14. 6. 2010

Zpráva o činnosti KSH KVK

 

Vážené  kolegyně a kolegové hasiči, vážení hosté,

 

sešli jsme se zde na shromáždění představitelů Okresních sdružení hasičů Karlovarského kraje, kdy zhodnotíme  činnost Krajského sdružení hasičů za posledních pět let.  

Na začátku musím omluvit p. Matouška, starostu KSH, který se našeho jednání neúčastní a to ze zdravotních důvodů. Proto omluvte stručnost zprávy, bylo to nečekané a nebyl dostatek času na její obsáhlejší zpracování.

 

V roce 2005 jsme byli prakticky dosazeni  do prvního nově vzniklého krajského sdružení.  Jelikož p. Matoušek byl již nějaký čas okresním starostou, byl do pozice starosty krajského sdružení automaticky jmenován. Následně byl i ustanoven Výkonný výbor KSH, který se snažil činnost krajského sdružení nastartovat, což se mu do jisté míry podařilo.

 

Nyní již k vlastní činnosti krajského sdružení. Výkonný výbor se sešel v tomto volebním období celkem 13x, ať to bylo v sídle kraje nebo na výjezdním zasedání. Na jednáních se řešily nejrůznější problémy, soutěže a vůbec celkový chod kraje. Občas tato jednání byla velmi bouřlivá, nicméně všechny problémy se dařilo úspěšně řešit. Realizované krajské soutěže v roce 2008 jsou toho důkazem. Nicméně dnes již víme, že to bylo za cenu hospodářského úpadku KSH. Tím pádem se dnes ocitáme ve stavu, kde jsme byli před pěti lety. Máme ale jednu výhodu – víme co obnáší práce v KSH, víme co KSH potřebuje a musí zajišťovat stejně jako víme, kde na svoje potřeby může čerpat finanční prostředky. Využití těchto možností bude již na novém VV KSH. Nový výbor rovněž musí vyřešit hospodaření KSH za období 2005 – 2010, protože byly shledány nedostatky v účetnictví. O tom ale pohovoří více předseda KKRR.

 

Ne všechno se ale nepovedlo. Již jsem zmínil, že jsme v roce 2008 úspěšně zorganizovali krajské soutěže ve všech kategoriích. Všechny tři okresy se na zdárném průběhu akcí podílely. Tímto bych chtěl upřímně poděkovat všem pořadatelům i nadšencům, kteří přiložili ruku k dílu. Poděkovat bych chtěl taktéž všem soutěžícím od dětí počínaje a dospělými konče, za jejich sportovní výkony a doufám, že se i sbory, které dosud nesoutěžily, nebo soutěžily jen sporadicky, do požárního sportu více zapojí.

 

S aktivitami KSH úzce souvisí i odborné rady.

Začal bych u rady mládeže, která má velmi důležitý úkol vyplnit volnočasovou aktivitu dětí a stále rozvíjet jejich činnost v zájmu SH ČMS. Práce s mládeží je velmi odpovědná, časově i finančně náročná, jak jste ostatně už slyšeli ve správě vedoucí mládeže. Všem zainteresovaným bych za to chtěl poděkovat.

 

S odbornou radou velitelů úzce souvisí zařazení členů SH ČMS v dobrovolných jednotkách sborů měst a obcí. Za hlavní poslání každého takového člena lze považovat připravenost k provádění zásahů při požárech, živelných pohromách, technických a jiných haváriích v duchu zásady “Bližnímu ku pomoci – vlasti ku prospěchu.“ Za touto připraveností stojí spousta hodin, jak na údržbě svěřené techniky, budov a výstroje, tak i na odborné přípravě členů výjezdových jednotek. Odborná rada velitelů se rovněž zabývá i hasičskými soutěžemi. Za činnost a práci v jednotkách patří každému hasiči rovněž velký dík.

 

Odborná rada prevence se nám teprve začíná rozvíjet, jde o to prolomit zažité předsudky, že se už nechodí po domech. Nyní prevence spočívá především v osvětě, propagaci. Doufám, že se tato rada v budoucnosti plně rozjede a stane se důležitým článkem v organizaci KSH.

 

Spolupráce s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou je na minimální úrovni, protože                 v našem kraji je pouze jeden zástupce, zde přítomný pan Petr Balák. Určitě zde schází  větší propagace pojišťovny i nabídka jejích produktů. Nepovedlo se nám tudíž zvýšit podíl pojištěných hasičů. Vedení pojišťovny by zde jistě uvítalo dalšího svého obchodního zástupce pro tento kraj. Chtěl bych proto apelovat na každého z vás, abyste ve svých sborech prezentovali i hasičskou pojišťovnu minimálně v tom směru, že je to další hráč na trhu s pojištěním a minimálně stojí za úvahu si nechat poslat nabídku na pojištění. Protože má každý hasič určité slevy při pojištění, oproti běžným občanům, a z uzavřené pojistné smlouvy může těžit i sbor, tak by bylo škoda, kdyby se o naší hasičské pojišťovně neuvažovalo. Samozřejmě konečná volba je na každém pojištěnci.

 

Názory na spolupráci s VPO se různí. Jistě mohu říct, že se výzbrojna dostala do příjemných černých čísel a že si znova upevňuje ztracenou pozici na trhu, ovšem její záchrana nebyla ještě úplně dokončena a budeme všichni velice zvědaví na její nejbližší hospodářské výsledky.

 

Na závěr této zprávy musím konstatovat, že nově zvolení členové VV budou mít ještě hodně práce. Tímto děkuji všem stávajícím členům VV a odborným radám za jejich činnost v tomto volebním období. Nebylo to jednoduché a také jsme si vědomi zásadních nedostatků v činnosti KSH, nicméně KSH stále žije a bude na VV, aby krajské sdružení dále existovalo a prosperovalo.

 

Chci vám všem poděkovat za účast na tomto shromáždění, popřát vám všem a především nově zvoleným do krajských postů mnoho úspěchů a chuti do další činnosti v následujícím volebním období. Děkuji za pozornost.

 

 

V Nové Roli  17.4.2010                                                        

 

Petr Jelínek

náměstek starosty KSH KVK