Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze 2.Shrom.představitelů OSH KVK

14. 6. 2010

Zápis ze 2. Shromáždění představitelů OSH Karlovarského kraje

 

Místo konání: sál Hasičská zbrojnice SDH Nová Role

Datum: 17.4.2010

Přítomni: viz prezenční listiny

 

Program:

1)      Zahájení.

2)      Schválení programu, volba pracovních komisí.

3)      Zpráva o činnosti KSH.

4)      Kontrolní zpráva KKRR.

5)      Diskuse.

6)      Volby.

7)      Projednání a schválení usnesení.

8)      Závěr.

 

ad 1)

-         1. náměstek starosty KSH a předsedající dnešního shromáždění, p. Stanislav Hubáček, zahájil jednání v 10:05 hodin. Omluvil neúčast starosty KSH, p. Františka Matouška, ze zdravotních důvodů.

-         Na úvod shromáždění uctilo minutou ticha letecké neštěstí polských představitelů ve Smolensku. Dále předsedající pozdravil přítomné delegáty, představil hosty a všechny přivítal na dnešním jednání.

-         Předseda Mandátové komise, p. Grůza, konstatoval, že účastí 21 delegátů OSH (z 23 delegátů), je shromáždění usnášení schopno.

 

 

ad 2)

-         Předsedající přečetl program jednání a navrhl hlasovat o jeho schválení:

 

HLASOVÁNÍ

PRO: 21          zdrželi se: 0                  PROTI: 0

 

-         Předsedající navrhl schválit zapisovatele a ověřovatele zápisu, členy Volební komise, Návrhové komise, Mandátní komise a skrutátory.

-         Zapisovatelem navrhl zvolit p. Pavla Paprska, ověřovatelem zápisu p. Miloslava Pospěcha a p. Miroslava Lukáše, do Návrhové komise navrhl schválit p. Josefa Sinkuleho (jako předsedu), p. Ladislava Zapfa a p. Pavla Paprska. Za skrutátory neboli sčitatele navrhl zvolit pí Jitku Bělohoubkovou a p. Emila Hanzelína. Do Mandátní komise navrhl zvolit p. Davida Grůza (jako předsedu), pí Jitku Bělohoubkovou a  p. Emila Hanzelína. Do Volební komise navrhl zvolit p. Miloslava Pospíšila (jako předsedu), pí Annu Plačkovou a p. Luboše Cupala. Poté proběhlo hlasování o schválení výše jmenovaných:

 

HLASOVÁNÍ

PRO: 21          zdrželi se: 0                  PROTI: 0

 

ad 3)

a)      předsedající informoval přítomné o aktuálním dopisu starosty KSH, p. Matouška, který byl doručen shromáždění před jednáním. Následně delegátům dopis starosty KSH přečetl. Tento dopis bude přílohou zápisu z jednání představitelů OSH,

b)      slovo dostal Petr Jelínek, náměstek starosty KSH, a přednesl svou zprávu o činnosti KSH Karlovarského kraje. Zpráva byla bez připomínek,

c)      předsedající dále předal slovo p. Pospíšilovi, který přednesl zprávu za Odbornou radu velitelů. Zpráva byla bez připomínek,

d)      slovo dostal p. Pospěch, který přednesl zprávu za Odbornou radu prevence. Zpráva byla bez připomínek,

e)      slovo dostala pí Plačková, která přednesla zprávu za Odbornou radu mládeže. Zpráva byla bez připomínek. Paní Plačková zároveň navrhla, aby p. Šimralovi, vedoucímu KORM, bylo uděleno čestné uznání KSH, za jeho práci s mládeží.

 

ad 4)

-         kontrolní zprávu přednesl předseda KKRR, p. Pavel Paprsek. Zpráva byla bez připomínek.

 

ad 5)

-   předsedající vyzval přítomné k diskusi:

-   slovo si vzal p. Zapf, člen VV OSH Sokolov. Hovořil o dopisu p. Matouška. Pokládá dopis za nesmyslný a plný nepravd. Ohradil se rovněž proti nařčením SDH Chodov. Shromáždění delegátů SDH okresů Sokolov proběhlo demokraticky, což může dosvědčit i p. Aulický, který na jednání byl přítomen. Byl zvolen nový VV OSH a p. Matoušek byl zvolen jeho členem. Upozornil, že p. Matoušek ve VV od 6.3.2010 nepracuje a navíc podal nepodepsanou rezignaci. Stav na OSH Sokolov je takový, že účetnictví bylo zkontrolováno OKRR, nezávislou účetní i nezávislým auditorem. Na základě toho bylo podáno na p. Matouška trestní oznámení na Policii ČR. Dále informoval o dalších komplikacích, především finančních, které nový VV zdědil po starém vedení. Pan Matoušek nebyl za OSH Sokolov navržen na žádnou funkci ve vyšších orgánech SH ČMS. Pan Zapf navrhl, aby členem VV SH ČMS byl nově zvolený starosta KSH.

-   Paní Plačková reagovala na příspěvek pana Zapfa, kdy zmínila dřívější požadavek p. Matouška, aby se krajské soutěže nějakým způsobem „doúčtovaly“ ze strany jednotlivých OSH.

-   Pan Jelínek si vzal slovo a hovořil rovněž o dopisu p. Matouška. Ohradil se proti řadě nařčení ze strany p. Matouška, který hodnotí jeho špatnou práci v rámci OSH Cheb. Zmínil, že činnost a výsledky hospodaření OSH Cheb hovoří o pravém opaku.

-   slovo si vzal p. Pospíšil. Hovořil rovněž o dopisu p. Matouška a potvrdil skutečnost, že VV KSH nepověřilo p. Matouška, aby zafinancoval krajské soutěže. Stejně tak byly i demokratické volby v Chebu, kdy o neschválení p. Matouška, jako kandidáta do kraje, rozhodli všichni delegáti SDH a nikoliv jen „někteří funkcionáři.“

-   slovo si vzal p. Aulický, který potvrdil slova p. Zapfa týkající se voleb do OSH Cheb. Negativně hodnotil zneužití znaku SH ČMS, kdy p. Matoušek znak používá ke svým podnikatelským účelům a zvažuje se trestní oznámení na p. Matouška. Rovněž hodnotil pozitivně práci OSH Cheb. Co se týká kandidatury p. Lišky, na starostu SH ČMS, tak tyto návrhy mohly vzejít pouze ze Shromáždění delegátů sborů. Finanční účast pana Matouška na hospodaření kraje hodnotí jako jeho osobní záležitost, nebylo řádně projednáno v orgánech KSH, účetní doklady vykazují pochybnosti a předpokládá, že stejné problémy, které má OSH Sokolov, postihnou i KSH. Zároveň zmínil skutečnost, že ostatní kraje získávají od krajských úřadů značné finanční prostředky, v řádech miliónů korun, ovšem kromě KSH Karlovarského kraje, které získalo prostředky ve výši desítek tisíc korun. Na závěr popřál úspěch, a vyjádřil podporu, nově zvoleným funkcionářům KSH a poděkoval přítomným.

-   slovo si vzal p. Grůza, starosta OSH Sokolov, který rovněž hovořil o p. Matouškovi. Zmínil, že je známa skutečnost, že p. Matoušek skutečně fungoval na Sokolovsku sám, bez podpory ostatních, což nebyl ideální stav. Vyjádřil i podiv nad tím, že i KSH je v problémech, když se VV KSH oproti VV OSH Sokolov pravidelně scházel a řešil problémy. Dále hovořil o situaci na OSH Sokolov, o dluzích, které se na OSH Sokolov valí ze všech stran a o minimální novodobé spolupráci s p. Matouškem.

-   p. Zapf si opět vzal slovo a konstatoval, že chtěl v diskusi jen upozornit na stav na OSH Sokolov a navrhl dále opustit tuto oblast a pokračovat v jednání.

-   slovo si vzal p. Cinegr, místostarosta města Nová Role. Pozdravil přítomné jménem starosty města. Dále hovořil o skutečnosti, že se potýkáme s obdobnými problémy především finančními jako ostatní spolky, ale i města a obce. Vyzdvihl skutečnost, že hasiči mají krajský organizační článek, který může jednat se zástupci a orgány Karlovarského kraje. Hovořil o nutnosti dále pracovat s mládeží a to nejen v případě hasičů, ale i ostatních organizací. Poděkoval hasičům za jejich činnost v obcích a městech, bez které by se neobešli.

-   slovo si vzal p. Cupal, který ještě zmínil p. Matouška. Vyjádřil se negativně k jeho osobě i vystupování. Zmínil, že za jeho účinkování došlo pouze k nárůstu dluhů.

-   na podněty p. Grůzy reagoval p. Paprsek, předseda KKRR, který sdělil, že účetnictví bylo předloženo na konci roku 2009, přestože KKRR jej žádala od roku 2008, do té doby tvrdil starosta KSH, že účetnictví a hospodaření je v pořádku. K připomínce proč KSH převedlo peníze na mzdy na OSH Sokolov sdělil, že mezi účetními doklady, které byly předloženy KKRR ke kontrole, taková operace nefiguruje.

-   slovo si vzal p. Třeba, za Aktiv zasloužilých hasičů, vyzval přítomné, aby s ním komunikovali, aby se nestalo např. to, že pozve gratulaci k životnímu jubileu zasloužilému členovi, který již nemusí být mezi námi. Zároveň zmínil i skutečnost, že by kraj měl přispívat na Aktiv např. úhradami poštovného. To se do této doby nedělo, starosta KSH tvrdil, že na to nejsou peníze. Na závěr zmínil potřebu, aby se všechna významnější jednání fotograficky dokumentovala. Nově zvoleným popřál, aby se jim práce dařila a aby všechny orgány kraje vzájemně spolupracovaly.

 

ad 6)

-   předsedající předal slovo předsedovi Volební komise, p. Pospíšilovi, který přítomným přednesl návrh Volebního řádu a vyzval je k jeho připomínkování. Žádné návrhy nebyly vzneseny, p. Pospíšil tak navrhl hlasovat o schválení Volebního řádu:

 

HLASOVÁNÍ

PRO: 21          zdrželi se: 0                  PROTI: 0

 

-         p. Pospíšil přečetl návrh kandidátů do VV KSH dle připravené kandidátní listiny. Předseda VK vyzval přítomné k doplnění kandidátní listiny – nebyla vznesena žádná připomínka a tak navrhl hlasovat o zvolení navržených kandidátů:

 

HLASOVÁNÍ

PRO: 21          zdrželi se: 0                  PROTI: 0

 

-         p. Pospíšil přečetl návrh kandidátů do KKRR dle připravené kandidátní listiny. Předseda VK vyzval přítomné k doplnění kandidátní listiny – nebyla vznesena žádná připomínka a tak navrhl hlasovat o zvolení navržených kandidátů:

 

HLASOVÁNÍ

PRO: 21          zdrželi se: 0                  PROTI: 0

 

-         po krátkém neveřejném jednání nově zvolených členů VV KSH oznámil předseda Volební komise, že starostou KSH Karlovarského kraje byl členy VV KSH navržen p. Petr Jelínek, 1. náměstkem starosty p. Stanislav Hubáček a náměstkem starosty p. David Grůza. Následně vyzval shromáždění k hlasování o navržených kandidátech:

 

HLASOVÁNÍ

PRO: 21          zdrželi se: 0                  PROTI: 0

 

-         dále předseda Volební komise sdělil, že předsedou KKRR KSH Karlovarského kraje byl novými členy KKRR navržen Martin Bělohlávek. Předseda VK navrhl hlasovat o navrženém kandidátu:

 

HLASOVÁNÍ

PRO: 21          zdrželi se: 0                  PROTI: 0

 

-         dále předseda Volební komise sdělil, že na vedoucí OR KSH byli navrženi p. Miloslav Pospíšil, za OR velitelů, pí Anna Plačková, za OR mládeže a p. Štefan Fuska, za OR prevence. Kandidáti byli zároveň navrženi i na členy příslušných ÚOR SH ČMS. Následně navrhl hlasovat o navržených kandidátech:

 

HLASOVÁNÍ

PRO: 21          zdrželi se: 0                  PROTI: 0

 

-         dále předseda Volební komise sdělil, že jediným kandidátem na funkci člena VV SH ČMS byl navržen p. Petr Jelínek. Následně navrhl hlasovat o navrženém kandidátu:

 

HLASOVÁNÍ

PRO: 21          zdrželi se: 0                  PROTI: 0

 

 

ad 7)

-   návrhová komise byla požádána o přípravu návrhu na usnesení z dnešního jednání,

-   p. Paprsek přednesl návrh na usnesení shromáždění – k návrhu nebyly vzneseny připomínky,

-   předsedající dal následně hlasovat o schválení usnesení:

 

HLASOVÁNÍ

PRO: 21          zdrželi se: 0                  PROTI: 0

 

 

ad 8)

-         předsedající poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

 

 

 Zapsal: Ing. Pavel Paprsek

Zápis ověřily:

 

Miloslav Pospěch

 

Miroslav Lukáš