Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla Ligy dospělých KVK

10. 4. 2010
PRAVIDLA KRAJSKÉ LIGY MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2010
 
Název: 5.  ROČNÍK KARLOVARSKÉ LIGY MUŽŮ A ŽEN (dále jen „KL“)
 
Patronát a zaštítění: KOALICE PRO KARLOVARSKÝ KRAJ
 
1. podmínky k účasti:
Soutěže se mohou zúčastnit všechny družstva SDH v Karlovarském kraji, kteří jsou řádně zaregistrováni v SHČMS, na základě přihlášky v kategorii muži a ženy. Přihlášky (viz. str. 4) do KL je nutné poslat nejpozději do konání první soutěže v Kraslicích, a to do 24.4.2010 na adresu SDH Chodov, Husova 588, 35735, Chodov, nebo e-mail: kiss@mestochodov.cz , tel.725056503., nebo přímo na této soutěži do ukončení prezence. Pozdější přihlášení již nebude možné. Věk závodníka může být min. 15 let, a to prokazatelně nejpozději v den konání dané soutěže dle seznamu zařazených soutěží.
 
2. termíny soutěží zařazené do KL:
1. Kraslice                       24.4.2010        PÚ
2. Skalná                          15.5.2010        PÚ
3. Chodov                       22.5.2010        PÚ + 100 m překážek
4. Žlutice                          29.5.2010        PÚ
5. Dalovice                      12.6.2010        PÚ
6. Mírová                         19.6.2010        PÚ
7. Horní Slavkov             3.7.2010          PÚ
8. Krásno                         17.7.2010        PÚ
9. Jáchymov                     7.8.2010          PÚ
10. Kyselka                     28.8.2010        atyp PÚ
11. Plesná                        4.9.2010          PÚ
12. Nová Role                 18.9.2010        atyp PÚ
13. Nejdek                      27.9.2010        atyp PÚ - závěrečné vyhodnocení KL 
 
Za přihlášku do jednotlivých soutěží zařazených do KL se považuje zaplacení případného startovného ve výši určené pořadatelem před zahájením disciplíny.
 
Do hodnocení KL je zařazena pouze disciplína požární útok („PÚ“) mužů i žen. Počet a systém startů v soutěži bude dle místních podmínek organizátora (viz. následující technické podmínky PÚ čl. 3.). Podmínka pro hodnocení v soutěži KL je minimální účast na 6 ze zařazených soutěží viz. čl. 2 tzn. hodnocení celkových výsledků KL bude z nejlepších šesti umístěních na zařazených soutěžích, které družstvo absolvovalo. Kdo tuto podmínku nesplní nemůže být v KL hodnocen. Mimo soutěž KL můžou startovat zahraniční družstva. To samé platí pro družstva z ostatních krajů ČR.
 
Družstvo žen může být doplněno 1 mužem, a to maximálně pro pozici strojníka. Pokud dojde k problému s doplněním družstva mužů (např. zranění, nemoc apod.), musí start navrženého závodníka z jiného družstva jednomyslně odsouhlasit všechna přítomná družstva v dané soutěži.  
 
3. Technické podmínky KL společné pro muže i ženy.
 
Průběh a způsob provedení pokusu požárního útoku, počet jejich kol bude proveden dle místních podmínek organizačního zabezpečení pořadatele, který upřesní pravidla v dostatečném předstihu v poslaných propozicích (min. 14 dnů před zahájením soutěže – možnost vyvěsit na společný email kshkvk@centrum.cz heslo: sotpik). V případě změny je nutný souhlas všech účastníků soutěže.
 
Na každé soutěži zařazené do KL 2010 bude přítomen kvalifikovaný hlavní rozhodčí, který ještě dopřesní pravidla a způsob provedení požárního útoku před zahájením soutěže.
 
Každý sbor, který bude pořádat tuto soutěž si domluví účast předem proškoleného hlavního rozhodčího. V opačném případě bude soutěž z KL 2010 vyřazena a výsledky nebudou uznány v celkovém hodnocení KL. Seznam rozhodčích s platným osvědčením v Karlovarském kraji včetně kontaktů je uveden na straně 5 a 6 těchto pravidel.
 
Výstroj a nezbytně nutné bezpečnostní opatření:
Jednotné ustrojení družstev, je povolený sportovní oděv a obuv, dle podmínek určených o v organizačním zabezpečení jednotlivých soutěží. Triko může být i s krátkým rukávem. Lehký opasek či běžný pás je nutný. Ochranná přilba běžného typu je nutná.
Na stroji bude vždy nasazen ocejchovaný přetlakový ventil nastavený od výrobce s platnou revizí (nastaven na tlak 12 atm.)
 
V průběhu soutěže a po ukončení pokusu PÚ v zařazené soutěži KL může hlavní rozhodčí soutěže provést náhodnou kontrolu závodníka - jeho členství v jakémkoliv SDH Karlovarského kraje – prokázání se členským průkazem SDH s platnými náležitostmi vyplývající z platných stanov SHČMS.
 
Pokud bude kontrola negativní (tzn. závodník není vůbec člen jakéhokoliv SDH v Karlovarském kraje zaregistrovaným v SHČMS (dále jen „SDH KK“), družstvu, za které kontrolovaný závodník soutěžil a neprokáže svoje členství v SDH KK, bude automaticky přiděleno 0 bodů do hodnocení KL.
 
Pokud kontrolovaný závodník nemá členský průkaz SDH KK u sebe, postačí pro prokázání členství v SDH KK vlastnoručně podepsané čestné prohlášení závodníka. Hlavní rozhodčí může toto členství SDH KK následně ověřit v rámci vedení SHČMS. Pokud se prokáže neplatnost členství závodníka, který čestně prohlásil své členství v SDH KK, bude družstvo, za které kontrolovaný závodník soutěžil, diskvalifikováno z KL.
   
4. Systém hodnocení KL:
 
Základní kritérium pro hodnocení:
bodování z umístění v zařazené soutěži:
1.místo - 16 bodů
2.místo - 12 bodů
3.místo - 9 bodů
4.místo - 7 bodů
5.místo - 6 bodů
6. místo - 5 bodů
7.místo - 4 body
8. místo - 3 body
9.místo - 2 body
10.místo -1 bod
11.až X-té místo – 0 bodů (také hodnocené umístění)
Účast přihlášeného družstva musí být minimálně 6 ze zařazených soutěžích do KL viz. čl. 2., pokud tato podmínka není splněna, nesmí být družstvo vyhodnoceno při konečném hodnocení. Bodováno být může, avšak pořadí bude až za hodnocenými družstvy. Kdo získá nejvyšší počet bodů vítězí.
 
 
 
Další kritérium:
V případě, že dojde ke shodě bodů po splnění základních kritérií, rozhoduje o lepším výsledku další kritérium, a to počet nejlepších umístění družstev v šesti absolvovaných soutěžích zařazených v KL. Pokud přihlášené družstvo absolvuje více soutěžích nežli je bodováno (tzn. více než 6), do hodnocení se započítává pouze 6 nelepších umístění. Pokud i po tomto kritériu dojde ke shodě výsledků, rozhoduje o lepším výsledku počet absolvovaných soutěží družstva (max. 13 x viz. zařazené soutěže čl.2 1 soutěž = 1 bod), takto získané body se připočítají k dosaženému bodovému výsledku dle základního kritéria. Čím více absolvovaných soutěží, tím lépe pro hodnocené družstvo. Kdo získá nejvyšší počet bodů vítězí.
 
5. Ostatní:
Organizátor soutěže je povinen zaslat výsledky soutěže členovi KRV Ing. Jiřímu Kissovi na adresu SDH Chodov, Husova 588, 35735, Chodov, tel.725056503, kiss@mestochodov.cz maximálně do 1 týdne po ukončení soutěže z důvodu vyhodnocení KL. Konečné vyhodnocení KL proběhne na poslední soutěži v Nejdku, kdy budou vyhodnoceny nejlepší kolektivy mužů a žen KL, včetně předání ocenění pro první 3 družstva. Průběžné hodnocení výsledků přihlášených družstev bude zveřejněno na e-mailu KSH kshkvk@centrum.cz heslo: soptik. Ceny v zařazených soutěží si zajistí pořadatel dle svých možností.
 
PROTEST:  Vše závisí na domluvě a cti soutěžících!!! Podání protestu bude vždy upřesněno v propozicích jednotlivých pořadatelů
 
 
Dne 31. 3. 2010 schválila KRV v Chodově
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Karlovarského kraje
 
P Ř I H L Á Š K A
do hasičské soutěže
 
Sbor dobrovolných hasičů:    
 
 
 
...........................................................................................................................………………………………                                                                                   
 
 
Přihlašuje družstvo: ŽEN*    - MUŽŮ*          počet řádně registrovaných členů družstva: .........………..
 
 
 
na soutěž:                   5. ROČNÍK KARLOVARSKÉ LIGY MUŽŮ A ŽEN 2010
 
                                                                                  (název soutěže)                                      
 
 
k plnění disciplíny :    požární útok
 
 
 
 
Vedoucí družstva:.......................................…..       Trenér družstva.....................................…….........
                                              příjmení  a jméno                                                                                                  příjmení a jméno
 
 
 
 
V ............................………….. dne …………………                                          
                                                                                   ...................................................………………                                                       
                                                                                                                                             (razítko a podpis přihlašovatele)
 
Poznámky:   * Nehodící se škrtne